Adjudant Jacobs was afkomstig van MatLogCo. Op de vraag hoe hij invulling gaf aan zijn functie gaf Jacobs aan:

“Juist omdat het een nieuwe functie was ben ik erg veel op de werkvloer bij alle bedrijven aanwezig geweest, heb ik de overleg momenten binnen de staf van de DMO bijgewoond en heb ik ervoor gezorgd dat de D-DMO ook zo snel als mogelijk en zoveel als mogelijk de werkvloer bezocht en bleef bezoeken.
De functie is langzaam maar zeker ontwikkeld om als intermediair tussen D-DMO en de werkvloer te gaan optreden waar bv de volgende zaken van belang waren;
– Het uitdragen van de visie van D-DMO
– Het reageren op signalen vanuit de organisatie (zowel positieve alsook negatieve)
– Het signaleren van situaties die anders of verbeterd konden worden,
– Het onderkennen van verstoorde werkrelaties, waarbij in de gevallen waar we ondersteuning en advies konden geven een nauwe samenwerking met de vertrouwenspersoon van de DMO plaatsvond, uiteraard zonder de privacy van de betrokkenen te schenden
– Zorg dragen voor begripsvorming van de diverse eenheden van de diverse krijgsmachtdelen
Mijn grootste belang lag in die tijd bij het onderofficierskorps omdat zo’n grote reorganisatie (van MatLogCo naar DMO) nogal wat voeten in aarde had en de positie van de onderofficier wel een boost kon gebruiken. Bij die reorganisatie kwamen verschillende functies onder druk te staan omdat hetzelfde werk uit de verschillende krijgsmachtdelen werd samengevoegd en het dus voorkwam dat meerdere personen die functie voorheen vervulden.
Het aanwenden van de kennis, kunde, leidinggevende capaciteiten en professionele aanpak van de onderofficieren aangaande de diverse onderwerpen om de leidinggevenden militairen en burgers te ondersteunen werd door een ieder zeer op prijs gesteld.
Het oprichten van een overlegstructuur binnen dit onderofficierskorps van de DDMO en het aanwijzen van “senior” onderofficieren als vertegenwoordiger van de diverse eenheden heeft sterk bijgedragen aan het begrip tonen voor elkaar (het was tenslotte de reorganisatie van de krijgsmachtdelen naar 1 organisatie) en het inzicht krijgen in elkaars krijgsmachtdeel.

Binnen de DMO waren bij de andere eenheden slechts een paar stafadjudanten vertegenwoordigd, vandaar de “senior” onderofficier.
Tevens was in die jaren (de stafadjudant bestond toen ongeveer 6-7 jaar) voor een aantal officieren (en trouwens ook voor een aantal onderofficieren) een stafadjudant nog steeds een “raar” figuur waardoor men hem niet goed in de juiste positie zag of konden plaatsen”.

Op de vraag hoe de samenwerking met de deeladjudanten van de andere krijgsmachtdelen verliep geeft Jacobs aan:

“De samenwerking was prima, dit kwam zeker ook omdat we allen vanuit de beginperiode van het ontstaan van de stafadjudant kwamen en elkaar redelijk goed kenden uit reeds bestaande overlegstructuren”. Het overleg en de korte lijnen met elkaar heeft absoluut bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de stafadjudanten piramide en de gewenning van de krijgsmacht aan deze stafadjudanten

Op 1 oktober 2017 droeg adjudant Jacobs zijn functie over aan de Luchtmachtadjudant P.C. van der Sloot.