Op een stralende 9 mei 2018 nam adjudant Massop de functie van Luchtmachtadjudant over van adjudant Bruins. De nestel werd hem omgehangen door de CLSK Dennis Luyt. In de toespraak die de kersverse luchtmachtadjudant uitsprak na het aanvaarden van zijn functie gaf hij het volgende aan:

“Graag wil ik mijn voorganger Adjudant Onderofficier Fred Bruins, danken voor het vervullen van de functie van Luchtmacht Adjudant. Op 1 week na is hij 5 jaar lang onze hoogst geplaatste Onderofficier geweest en daarmee ook de langst zittende. Met een opdracht om te werken aan een krachtig Onderofficierskorps is hij in 2013 aan de slag gegaan. Zo is hij door gebruik te maken van de kennis en ervaring van Onderofficieren vanuit de diverse vakgebieden, rangen, leeftijden en seksen, in 2016 gekomen met de “Beleidsvisie Onderofficier Koninklijke Luchtmacht” en heeft hij daarmee het Korps, met succes een enorme ontwikkeling laten doormaken. Met veel waardering en respect voor datgene wat hij heeft gedaan, wil ik hem vanuit deze positie bedanken;“Fred dank je wel, voor alles wat je hebt gedaan” Dat het maken van de Beleidsvisie een moeilijk proces is, is iedereen wel duidelijk. En zijn we dan gereed?. Het antwoord op deze vraag moet ik met “NEE” beantwoorden. Want van papier realiteit maken kost veel meer dan die 2 jaar dat we nu de Beleidsvisie hebben. Het mag u daarom niet verwonderen, dat ik de ingezette koers ga continueren en intensiveren. Ik ga van beleid realiteit maken. Maar ik kan dat niet alleen. Daar heb ik u allen voor nodig. Samen de schouders eronder zetten, waarbij vertrouwen in elkaar en vertrouwen in het komende succes, essentieel zijn. Ik wil dit niet doen vanuit de gedachte om te “Binden”, maar die vanuit “Verbinden”. Graag leg ik dat nader aan u uit. Het binden van goede werknemers staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Dat is niet zo verwonderlijk gezien de impact die het vertrek van goede medewerkers heeft op de continuïteit van organisaties. Zo krijgen goede medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en ontvangen zij hun waardering. Daarnaast is echter gebleken, dat in een wereld waar medewerkers steeds meer autonomie opeisen, het binden steeds minder op prijs wordt gesteld. Medewerkers, die zich graag laten binden zijn minder productief omdat de prikkel ontbreekt om het beste uit zichzelf te halen. Binden is naast eenzijdig, ook een vorm van controle en niet gebaseerd op vertrouwen. Het wordt geïnitieerd vanuit eigenbelang en niet vanuit gezamenlijk belang. “Verbinden” is de positievere nuancering van “Binden”. Zo wordt binden vanuit wantrouwen en verbinden vanuit vertrouwen geïnitieerd. Een verbinding ontstaat vanuit een gezamenlijke missie of hoger doel en is veelal gebaseerd op gelijkwaardigheid. Organisaties en dus ook leidinggevenden die zich met hun medewerkers verbinden doen dat vanuit een volwassen persoonlijkheid. Ze weten welke waarde ze leveren en wat ze aan elkaar hebben. Een werkgever en/of leidinggevende die de kunst verstaat om zich te verbinden met zijn medewerkers, levert de beste resultaten vanwege die gelijkwaardigheid. Verticaal moet dit gaan werken van de oudere Adjudant Onderofficier naar de jongste Sergeant en waar mogelijk naar de jonge Korporaal. Horizontaal van leerling naar instructeur. Als groep Onderofficieren, de verbinding zoeken met uw leidinggevenden op Officiersniveau. Kijkend naar gemeenschappelijke belangen, meer werken aan wederzijds begrip en zoeken naar samenwerkingsverbanden. In de Beleidsvisie wordt hier ook al over geschreven bij de “rol en de positie” van de Onderofficier.

In voorlichtingssessies die ik zelf als Stafadjudant heb mogen geven, bemerkte ik dat het beleid namelijk niet overal leeft. Wat mij vooral opviel, is dat de Onderofficier als vakman of vakvrouw, de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan het leveren van “Airpower”, maar daarbij soms uit het oog verloren is dat zijn of haar rol als militair en leider, van cruciaal belang is voor de toekomst….., de 5e generatie Luchtmacht. Ik ga me richten op het contact maken met de Onderofficier om zo de boodschap en hun rol daarin over te brengen. Hierbij vind ik het echt belangrijk om vertrouwen te geven en de Onderofficier in zijn kracht te zetten. Vanuit mijn positie als Luchtmacht Adjudant wil ik dit bereiken door het onderhouden van contacten met onder meer de Onderdeelscommandanten en hun Stafadjudanten, maar zeker ook hier, bij de opleidingen op de Koninklijke Militaire School Luchtmacht in Woensdrecht.

Om de wendbaarheid van de Luchtmacht te vergroten, hebben we in de transitie naar de 5e generatie Luchtmacht ook aandacht nodig voor de medewerkers, “de Luchtmachter“. Hierbij dient mijns inziens eerst het vertrouwen verder versterkt te worden. De trots, collegialiteit, saamhorigheid en sfeer moet daarbij weer terugkomen, zodat met betrokkenheid een bijdrage geleverd kan worden aan “Vrede & Veiligheid”. Dit hangt samen met goed werkgeverschap en ruimte voor talenten. Daarbij is het essentieel dat individuen gestimuleerd worden om zelf het initiatief te nemen om zo de regie over hun eigen loopbaan te voeren. Als Luchtmacht Adjudant sta ik er gelukkig niet alleen voor, maar kan ik terugvallen op een team van Stafonderofficieren op de onderdelen, squadrons en scholen. Samen gaan we de klus klaren. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, maar wel in gezamenlijkheid”.

Op 12 december 2018 spraken wij Peter op zijn werkplek in Breda.

Op de vraag hoe hij tot de functie van Luchtmachtadjudant gekomen is geeft hij aan:

“In 1985 bij mijn aantreden was er geen luchtmachtadjudant. Er is ook geen opleidingsschool voor deze functie. Wel is er intussen de JTV (Joint Tertiaire Vorming). In 2017 heb ik belangstelling getoond voor deze functie. Er was vorig jaar geen andere kandidaat voor deze functie en de CLSK gaf aan dat één kandidaat geen kandidaat is, hij wilde iets te kiezen hebben. Uiteindelijk heeft de CLSK met een aantal mogelijke kandidaten een lunch gehad om te kijken of er een wederzijdse match was. Daaruit zijn nog eens twee kandidaten naar voren gekomen. Op 20 februari 2018 is er met 2 kandidaten (waaronder ik zelf) een klikgesprek geweest waar ook Fred Bruins als toenmalig luchtmachtadjudant bij aanwezig was. Het geheel heeft geresulteerd in het feit dat ik door de generaal Luyt werd gebeld met de mededeling dat ik het was geworden”.

De functietermijn is 3 jaar met de mogelijkheid van 2 x 1 jaar te verlengen. Ik wil hiervan ook maximaal gebruik van maken om zo mijn eigen “rugzak” te vullen met kennis en ervaring. Massop heeft een aantal speerpunten die hij als volgt weergeeft:

“Ik wil het Onderofficiersbeleid goed wegzetten (van papier naar realiteit). De hogere Onderofficier (de Sergeant-majoor en Adjudant Onderofficier) beter in zijn/haar rol zetten zoals we hebben omschreven in ons beleid. Ik heb ondertussen ook een Project Initiatie Document (PID) “Doorlopende Leerlijn Onderofficieren CLSK” geschreven, voor een doorontwikkeling van de huidige OOK-lijn. Daarnaast heb ik ook een NOTA over de Stafonderofficier (STOOF) uitgegeven, waarin de niveau verschillen qua rang voor de Stafadjudanten (niveau 3, 2 en 1), in de verschillende piramides (naast de Commandant, als Vakman en Onderofficieren leiden Onderofficieren op) omschreven staat. 

Ook wil ik verbinding zoeken binnen de Luchtmacht, het eigenaarschap weer terugbrengen naar de Onderofficier en het vertrouwen geven om te komen tot de “Luchtmachter” van een 5e generatie Luchtmacht. Tevens wil ik mij sterk maken voor een opleiding voor Stafadjudanten, de Hogere Vorming Onderofficieren (HVO), die de aansluiting moet vinden bij de huidige MDV-opleiding voor Officieren en nog beter voldoet aan de wensen van onze commandanten. We gaan daarmee van “VORM” naar “INHOUD”. De huidige Stafadjudanten zullen in het komende jaar al in modules gaan werken aan omschreven kaders en deze verandering inzetten. Hiermee komen we tot een krachtig Onderofficierskorps met goede leiders. Een VAN-, VOOR- en DOOR beleid, want de Onderofficier maakt het mogelijk”.

Gesprek Peter Massop op 30 maart 2021

We ontmoeten Peter Massop op het Luchtmacht hoofdkwartier in Breda.

We vragen hem hoe hij zijn werk ervaart op dit moment;

“In de hele Covid periode merk ik dat de verbinding met de mensen minder is. Ik ben een mensenmens en ben van het verbinden en miste het contact. Ik zou normaal gesproken met een Roadshow alle onderdelen langsgaan. Dan tref ik een grote zaal met zoveel mogelijk Onderofficieren en dan praat ik hen bij over de laatste ontwikkelingen. Het gaat dan over het Beleid Onderofficieren, de Ontwikkellijn “Elementaire Vorming Onderofficieren” (EVO) en de transitie die we als Luchtmacht maken naar een 5e generatie Luchtmacht. Met nieuwe wapensystemen als bijvoorbeeld de F-35, de nieuwe Chinook MYII CAAS, de Apache E, de A-330 MRTT en de MQ-9 Reaper, vraagt dat natuurlijk een omgeving waarin die nieuwe wapensystemen kunnen opereren. Dit vraagt voor de mensen die erin werken, de Luchtmacht militair, ook een 5e generatie Luchtmachter. Dit betekent als je ze mee wil nemen in al die ontwikkelingen dit in een Roadshow heel mooi kan doen”.

De Roadshow gaat door de COVID niet door. Dus heeft Massop vorig jaar oktober besloten in een soort ‘greenroom’ de drie bovengenoemde onderwerpen onder aandacht van de Onderofficieren te brengen.

“Echter als je dan in een kleine ruimte staat en dan voor een camera je boodschap in staat te spreken kwam ik er achter dat dit niet bij mij past. Ik heb toen de hulp ingeroepen van een collega van Luchtmacht Communicatie en het Mediacentrum Defensie (MCD) en we komen nu met een drieluik met drie filmpjes voor op alle social media. De filmpjes gaat over de drie genoemde onderwerpen, het Beleid Onderofficieren, de EVO en de transitie naar een 5e generatie Luchtmacht. In de filmpjes word ik geïnterviewd door een collega Onderofficier en die gaat mij bevragen over de bovengenoemde onderwerpen. Op deze manier willen we toch de mensen meenemen in de laatste ontwikkelingen in Covid-tijd”.

Peter is nu alweer bijna 3 jaar Luchtmachtadjudant. Op de vraag hoe hij de afgelopen 3 jaar gewerkt heeft, en dan op het hoogste niveau de LuMaRa en de werkvloer geeft hij als antwoord:

“ Ik zoek op beide dekken mijn informatie, als het gaat over de mens dan praat ik mee. Ik bemoei daarbij wat minder met echte strategie en wapensystemen, daar heb ik wat minder verstand van maar wel beter wat voor invloed dat heeft op de werkvloer. De informatie die ik daar opdoe deel ik met mijn Stafonderofficieren en in de gesprekken op de werkvloer. Dit om de verbinding te maken tussen de legerleiding en de werkvloer”.

Via het informele contact probeert de Luchtmachtadjudant zijn punt te maken. Hij loopt na een werkbezoek dan naast een mailcontact ook binnen bij een directeur en geeft aan wat hij heeft gezien en gehoord. Dit werkt vaak beter dan je punt alleen te maken in een LuMaRa.

Op de vraag of ‘de Beleidsvisie Onderofficieren CLSK’ is geland op de werkvloer geeft de Luchtmachtadjudant aan dat hier nog werk te doen is. Hij merkt dat ook als het gaat over bijvoorbeeld de transitie naar de 5e generatie Luchtmacht, sommige mensen denken dat het niet voor hen van toepassing is. De Beleidsvisie kan wel op de koffietafel liggen maar daarmee leeft het nog niet bij de Luchtmachter. Ook is het Beleid steeds aan aanpassing onderhevig en moet het een deel worden van je dagelijkse werk. De mensen moeten aangesproken worden, doen we wat we hebben afgesproken hebben in het Beleid?. Het is ook van belang dat de Stafonderofficieren eenduidig het Beleid uitdragen en elkaar scherp houden!

Naast de commandant zijn er 9 Stafadjudanten met wie Massop om de andere week vergaderd. Tijdens dit overleg komt het Beleid regelmatig aan de orde.

Luchtmachtadjudant Massop mag 5 jaar op deze functie werken. Hierna moet hij nog een functie draaien en dus moet er de komende tijd helderheid komen wat na deze functie.

Ondertussen komt er ook een Krijgsmachtbrede beleidsvisie, eigenlijk een vervolg op de visie die in 2005 al is uitgekomen. Dus nu een afgestofte moderne versie. Want een wereld die aan verandering onderhevig is, vraagt om een beleid die daarbij past. Hieruit zal dan per OPCO een Beleid afgeleid moeten worden zoals we die in 2016 voor de Luchtmacht hebben vastgelegd. Kijken wat we al goed doen en aanpassen waar nodig.

Biography CWO Massop

« 2 van 10 »