Dankzij de inspanning van adjudant Tanis is de positie van de onderofficier in de Nederlandse krijgsmacht aanzienlijk verbeterd. Hij gaf een eerste aanzet tot de twee begrippen ‘De Onderofficier naast de Commandant’ en ‘Onderofficieren leiden Onderofficieren op’. Tanis, die tussen 1998 en 2001 als eerste de functie van Landmachtadjudant vervulde, verrichtte tevens baanbrekend werk om de positie van adjudant naast de commandant, naar model van de Amerikaanse Command Sergeant Major, binnen de Koninklijke Landmacht vorm te geven. Onder de bezielende leiding van adjudant Tanis kwam er uiteindelijk in december 2004 de beleidsvisie op de rol en positie van de onderofficier in de Nederlandse krijgsmacht. Het betreft hier een hoofdlijnennotitie die nader moest worden uitgewerkt per krijgsmachtdeel.

In deze beleidsvisie komt duidelijk het gedachtegoed van adjudant Tanis naar voren: de onderofficier naast de commandant en onderofficieren leiden onderofficieren op. In de beleidsnotitie wordt de positie van de onderofficier duidelijk neergezet: “De onderofficier zit in het hart van de uitvoering van de operationele taak en vervult daarmee een spilfunctie binnen de krijgsmacht. Hij is als het ware de ruggengraat die door, impulsen van het hoofd(de officier), zorgt dat het lichaam (de manschappen) functioneert”.

Adjudant Tanis droeg op 8 april 2006, in het bijzijn van een groot aantal collega’s en een ruime vertegenwoordiging van de politieke en militaire top, zijn functie over aan Adjudant Erik Nieuwenhuis.

Tijdens de afscheidsceremonie werd Tanis toegesproken door minister van Defensie Kamp. Deze gaf het volgende aan:” Door uw altijd kritische en objectieve blik vervulde u een signaalfunctie voor de hele organisatie. U wist altijd de vinger op de zere plek te leggen. Wat u zei sneed hout. U luisterde, analyseerde en durfde het vervolgens hartgrondig oneens te zijn met de sprekers. U wist op correcte, maar tevens op niet mis te verstane wijze uw mening over te brengen en ging de confrontatie met grote groepen niet uit de weg. U streed altijd met open vizier. Niet om er zelf beter van te worden, maar om de positie van de onderofficieren een positieve impuls te geven.”

Tijdens deze ceremonie werden Tanis de versierselen behorend bij het ridderschap in de orde van Oranje-Nassau opgespeld.

Documenten

Onze man aan de top

Nieuwsbericht afscheid Tanis